ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

การยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3 กรณีบำนาญชราภาพ

การยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 3 กรณีบำนาญชราภาพ
          พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 มีผลกระทบต่อผู้ประกันตนมาตรา 40 ดังนี้

1) ผู้ประกันมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 และทางเลือกที่ 5) สิ้นสภาพเฉพาะกรณีบำนาญชราภาพทันทีโดยผลของกฎหมาย ส่วนสถานะทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ของผู้ประกันตนดังกล่าวยังคงอยู่ สำกนังานประกันสังคมจะคืนเงินสมทบกรณีบำนาญชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ประกันตนแล้วแต่กรณี

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

พระบรมราโชวาท 26 มีนาคม 2527

คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะ ความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติ ข้าราชการจึงจำเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเองขึ้น ระเบียบนั้นจักได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ทำตนทำงานได้ดีขึ้น และประสบความเจริญมั่นคงในราชการ

พระบรมราโชวาท
26 มีนาคม 2527

ครม.เห็นชอบ ม.3 และม.ปลาย ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนเรียนจบ

            ครม.เห็นชอบให้นักเรียน ม.3 และม.ปลาย ทุกคน ต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ก่อนเรียนจบ เพื่อเร่งแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทำงานต่ำระดับ พร้อมกำหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา เน้นหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมกันทำงานแบบเครือข่าย ก.แรงงานพร้อมสนับสนุนแบบทดสอบและการประมวลผลในระบบออนไลน์  (Online) รองรับได้กว่า ๑๐ ล้านคน
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร่วมมือกันแก้ปัญหาผลิตกำลังคนไม่ตรงตลาดแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทำงานต่ำระดับ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน