ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กระบี่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ภาพข่าวกิจกรรม -

ปลัดแรงงาน เผยเล็งตั้งศูนย์ Smart Job Center ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร
            ปลัดแรงงาน เผยเล็งตั้งศูนย์ Smart Job Center ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ย้ำเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รองรับ AC พร้อมทบทวนปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ระบุทำงานอย่างบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีจิตสำนึก


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก รักองค์กร ชู ตั้งศูนย์Smart job Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ อุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน ย้ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจและความมั่นคง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
--------------------------------------------------------
 
                       ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนว 1 อัตรา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
 
                       ลำดับที่ 1. นางสาวจริญญา  เสือแก้ว
                       ลำดับที่ 2. นางมานีละห์  จารง
                       ลำดับที่ . นางสาวจำเนียร  มิตรแก้ว
 
และให้ผุ้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1. ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. หากไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทะิ์
 
 
                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
                                                                             นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ
                                                         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน
                                                                               แรงงานจังหวัดกระบี่
ประกาศ - สำนักงานแรงงานจังหวดักระบี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่
--------------------------------------------
 
                    ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  ได้มีการสอบคัดเลือกบุคลล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่  จำนวน 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และผลการสอบคัดเลือก  ดังนี้
 
                     ลำดับที่ 1 นางสาวจิราภรณ์  ขาวสนิท
                     ลำดับที่ 2 นางสาวปวีณา  รมทอง
                     ลำดับที่ 3 นางสาวลักขณา  แก้วทอง
 
และให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1. ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงาจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. หากไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 
 
                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
                                                                         นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ
                                                     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน
                                                                           แรงงานจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
 
ตัวประกาศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ!!!! ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด


ประกาศ   สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------

1. ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือก พร้อมกันที่ห้องประชุม-สัมมนา อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ เวลา 08.30 น. โดยแยกเป็นกลุ่มเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ รอบละ 20 คน (เริ่มสอบปฏิบัติ รอบแรก 09.00 น.)

2. ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกที่ทดสอบภาคปฏิบัติเสร็จ ต้องเดินทางกลับมาสอบภาคสัมภาษณ์ ที่ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

3. ทดสอบข้อเขียน ณ ห้องปะชุมพูทธานุภาพ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สอบเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.


**หมายเหตุ
     1. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
     2. ผู้เข้ารับการทดสอบภาคข้อเขียน เข้าห้องสอบหลังเวลา 14.10 น. จะตัดสิทธิ์การสอบ
     3. ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่ทันสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้า ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จ


ใบรายละเอียด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่!! เรื่องสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ


ประกาศ  สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  สถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
---------------------------------------------------------------------

          บุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด ให้ตรวจสอบสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบอีกครั้ง หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

          ทั้งนี้ วันทดสอบทั้ง 3 ภาค  กำหนดการในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เหมือนเดิม

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...