ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Infographic สรุปการให้บริการประชาชนผ่านงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดียวได้ภายใต้กฎ/ระเบียบการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน และสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 12 ปี ด้วยงานบริการ 3 ประเภท
1. บริการข้อมูลข่าวสาร
2. บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
3. บริการเบ็ดเสร็จ
.
ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ร้อยละความสำเร็จของงานบริการที่ได้รับการอนุมัติตามคำร้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องในสังกัดกระทรวงแรงงาน
----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่


 

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

🏛#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
📶 ดำเนินการให้บริการงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน เพื่อความสะดวกและความเท่าเทียมกันของประชาชนในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐ
©️ ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่
.
ทั้งนี้ 🏛#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ ปี 2564----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่


 

ผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564


----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

12 ปีแห่งการนำงานบริการด้านแรงงานสู่พื้นที่ห่างไกล

 ------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

💥ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคประจำจังหวัดตามภารกิจกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับ/บริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
     🕜เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
     🕣(พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ระหว่าง 12.00 - 13.00 น.

     ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ Infographic ได้ดังภาพ Infographic ด้านล่าง


〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...