ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ตราสัญลักษณ์ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่เด่นชัดต่อองค์กรเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ จดจำได้ง่ายต่อการเรียกขานจากประชาชนคนทั่วไปผู้ใช้บริการ เพียงแค่เห็นก็สามารถเข้าใจตรงกันว่านี่คือ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" 

ดังนั้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ L ย่อมาจากคำว่า LABOUR ซึ่งแปลว่า "แรงงาน" คือสิ่งที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา ความหมายที่แน่ชัด รายละเอียดน้อยแต่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนถึงแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

"วงกลม" หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว การเดินไปตามทางทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ท่อยทีท่อยอาศัยต่อกันระหว่าง
        - กระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐผู้เป็นตัวกลาง ผสานความสามัคคีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
        - นายจ้าง ผู้เป็นแหล่งงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในประเภทต่างๆ ได้ทำงาน
        - แรงงาน ผู้เป็นกำลังสำคัญหลักของประเทศในการขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

บรรยากาศการเข้ารับบริการด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่◼ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง

รูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว

บรรยากาศการเข้ารับบริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงจะเป็นวันที่อากาศไม่เป็นใจ มีฝนตกตลอด แต่เราก็ยังได้รับความไว้ใจจากประชาชนที่น่ารักเข้ารับบริการ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ กันอย่างคับคั่งเสมอมา เราพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกท่านด้วยดี ฝากเรื่องหน้ากากด้วยนะจะ ต้องใส่มาทุกครั้งจ้า

ต้อนรับท่านแรงงานจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา โอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานบริการด้านแรงงานของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา" หลักสูตร "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ"
.
โอกาสนี้ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บรรยายกระบวนงานบริการ แนวทางการดำเนินงาน การสื่อสารและการสร้างการรับรู้/การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนผู้รับบริการ ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นจุดให้บริการด้านแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่สำคัญแห่งหนึ่ง
.
ทั้งนี้ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบ

สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการดำเนินงานของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ได้นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา "โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา" หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน แนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานบริการด้านแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด โดย "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ซึ่งกำกับดูแลและบริหารงานโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
.
โอกาสนี้ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่จุดให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

◼ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง
📶 ผลการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 4 ไตรมาส (ระหว่าง 01/10/2562 ถึง 30/09/2563) สามารถสรุปผลงานในรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบ


งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ภายใต้การบริหารจัดการโดย "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ในรูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว
ทั้งนั้น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้สรุปผลการให้บริการประชาชนตลอดเดือนกันยายน 2563 เป็นรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบนี้


งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

23 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน


 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

infographic ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยการบริหารจัดการจาก "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ในรูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว
ทั้งนั้น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้สรุปผลการให้บริการประชาชนตลอดเดือนสิงหาคม 2563 เป็นรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบนี้


 

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการประชาชน ด้วยแบบสำรวจ ศบร.01 เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 01/06/2563 ถึง 30/06/2563) และได้สรุปผลการสำรวจเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและความต้องการภาพรวมในรูปแบบ Infographic


 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ครม. อนุมัติวันหยุดชดเชย


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติวันหยุดชดเชยสงกรานต์เพิ่มเติม 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ส่งผลให้ต้นเดือนกันยายน 2563 จะมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 (4, 5, 6, 7 กันยายน 2563)----------------------------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ-สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพราะการเข้าถึงงานบริการของเราต้องเท่าเทียม ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล

-------------------------

งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

📶 ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินการ (ผลสัมฤทธิ์) 3 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง

📶 ผลการดำเนินการ 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง 01/10/2562 ถึง 30/06/2563)
งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การให้บริการประชาชนของ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่"" ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถสรุปยอดการให้บริการในรูปแบบ infographic


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การบริหารจัดการจาก "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" สามารถสรุปผลการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และนำเสนอในรูปแบบ infographic


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

รายงาน ช่วง COVID-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมีนาคม 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม 2563#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...