ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สิทธิ (การรักษา) ....ใครว่าไม่สำคัญ

     
พูดถึง "สิทธิ" ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ต้องการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ภาครัฐจัดให้ หรือสิทธิที่ได้รับจากภาคเอกชนก็ตาม ครั้งนี้เรามาทำความเข้าใจสิทธิของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมว่าเมื่อเป็นผู้ประกันตนแล้วนอกจากสิทธิจากกองทุนประกันสังคมแล้วจะยังคงได้รับสิทธิอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร

     สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม  มีอยู่ 7 กรณีด้วยกัน คือ สิทธิกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน ซึ่งสิทธิทั้ง 7 กรณีนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ประกันตน เมื่จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อไขการเกิดสิทธิแต่ละกรณีแล้วก็จะได้สิทธิดังกล่าว โดยไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว

     ในที่นี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนกับสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการว่าต่างกันอย่างไร และเมื่อผู้ประกันตนมี 2 สิทธิซ้อนกันจะได้รับสิทธิอย่างไร

     เบื้องต้นเมื่อเป็นผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมได้จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อไขการได้รับสิทธิกรณีเจ็บป่วย (ครบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน) เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงแรงงาน..ส่งความสุขปี 61 "9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ"


--------------------------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
#กระทรวงแรงงาน

นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีแล้วจะเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้หรือไม่???

นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีแล้วจะเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้หรือไม่???
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สายด่วน 1546


-----------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
#กระทรวงแรงงาน

ประกาศแจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย


-------------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
#กระทรวงแรงงาน

คำขวัญวันเด็ก 26561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"


--------------------------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
#กระทรวงแรงงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...