ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ก.แรงงาน ติด 1 ใน 5 ผลมาสเตอร์โพลล์ ชี้ ประชาชนคาดหวัง ช่วยแก้ปัญหามีงานทำ - เพิ่มรายได้

        
          ก.แรงงาน ติด 1 ใน 5 อันดับกระทรวงตามความคาดหวังของประชาชน เผยผลสำรวจมาสเตอร์โพลล์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อ 10 ต.ค.57 ชี้ ประชาชนคาดหวังจากการทำงานของกระทรวงแรงงานด้านการมีงานทำและบัณฑิตจบใหม่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สอดรับภารกิจสำคัญปี 58 ปีแห่งการเทิดพระเกียรติฯ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เร่งรัดจัดหางานให้คนไทย สร้างงานและพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานไทย ปรับโครงสร้างกองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ นำเข้าแรงงานประมงอย่างถูกกฎหมาย

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย ช่างเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการอำเภอเกาะลันตา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยนายอำเภอเกาะลันตาเป็นประธานประชุม

          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ  นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการอำเภอเกาะลันตา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

         ทั้งนี้ นายสุริยัน  ณรงค์กูล นาย

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

แผนการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2558

แผนการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ประจำปี 2558วันที่
เดือน
ปี
13 - 14
มกราคม
2558
10 11
กุมภาพันธ์
2558
10 11
มีนาคม
2558
7 8
เมษายน
2558
14 - 15
พฤษภาคม
2558
9 10
มิถุนายน
2558
14 15
กรกฎาคม
2558
13 14
สิงหาคม
2558
8 9
กันยายน
2558
13 14
ตุลาคม
2558
10 11
พฤศจิกายน
2558
8 9
ธันวาคม
2558ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
-------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนำมาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน? (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)

  สำหรับนายจ้าง

  กรณีนิติบุคคล
 1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีทันตกรรม จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)


 • กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด  ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน  จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้
  1. 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ไม่เกิน 1300 บาท
  2. มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น  ไม่เกิน 1500 บาท
 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2400 บาท
  2. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากลนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4400 บาท

ข้อมูล : เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม
----------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...