ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ!!! application SSO ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานดาวน์โหลดฟรี ใช้งานสะดวกมาก

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเฮ!!!!  Application SSO ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานได้ด้วยตนเองแล้ววันนี้  ดาวน์โหลดฟรี ที่ google play

 
--------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ว่าด้วย...พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

      ว่าด้วย ....พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี "หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ" ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะมีอายุ ๓ ปี

***ช่างไฟฟ้าและนายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับ


ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th
--------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

สถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ.2556

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน
ความเป็นมาของ สพธอ.


ที่มา : https://www.etda.or.th/background-and-mission.html
------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143