ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ตราสัญลักษณ์ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่เด่นชัดต่อองค์กรเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ จดจำได้ง่ายต่อการเรียกขานจากประชาชนคนทั่วไปผู้ใช้บริการ เพียงแค่เห็นก็สามารถเข้าใจตรงกันว่านี่คือ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" 

ดังนั้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ L ย่อมาจากคำว่า LABOUR ซึ่งแปลว่า "แรงงาน" คือสิ่งที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา ความหมายที่แน่ชัด รายละเอียดน้อยแต่สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วนถึงแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน

"วงกลม" หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว การเดินไปตามทางทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ท่อยทีท่อยอาศัยต่อกันระหว่าง
        - กระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐผู้เป็นตัวกลาง ผสานความสามัคคีต่อกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
        - นายจ้าง ผู้เป็นแหล่งงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในประเภทต่างๆ ได้ทำงาน
        - แรงงาน ผู้เป็นกำลังสำคัญหลักของประเทศในการขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

บรรยากาศการเข้ารับบริการด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่◼ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง

รูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว

บรรยากาศการเข้ารับบริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงจะเป็นวันที่อากาศไม่เป็นใจ มีฝนตกตลอด แต่เราก็ยังได้รับความไว้ใจจากประชาชนที่น่ารักเข้ารับบริการ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ กันอย่างคับคั่งเสมอมา เราพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกท่านด้วยดี ฝากเรื่องหน้ากากด้วยนะจะ ต้องใส่มาทุกครั้งจ้า

ต้อนรับท่านแรงงานจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา โอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานบริการด้านแรงงานของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา" หลักสูตร "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ"
.
โอกาสนี้ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บรรยายกระบวนงานบริการ แนวทางการดำเนินงาน การสื่อสารและการสร้างการรับรู้/การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนผู้รับบริการ ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่าเป็นจุดให้บริการด้านแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่สำคัญแห่งหนึ่ง
.
ทั้งนี้ นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบ

สนง.แรงงานจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการดำเนินงานของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ได้นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา "โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา" หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน แนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานบริการด้านแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด โดย "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ซึ่งกำกับดูแลและบริหารงานโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
.
โอกาสนี้ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่จุดให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

◼ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง
📶 ผลการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 4 ไตรมาส (ระหว่าง 01/10/2562 ถึง 30/09/2563) สามารถสรุปผลงานในรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบ


งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ภายใต้การบริหารจัดการโดย "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ในรูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว
ทั้งนั้น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้สรุปผลการให้บริการประชาชนตลอดเดือนกันยายน 2563 เป็นรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบนี้


งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

23 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน


 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...