ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประสงค์โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต้องยื่นแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต้องยื่นแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่?

ตอบ ....ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกใด ที่สามารถโอนไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้

ตอบ  ......ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 และทางเลือกที่ 5---------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ 0-7566-8143

สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย

สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย
สำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
          นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำกนังานประกันสังคมให้ความสำคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและสัมคมตลอดมา เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ การเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง ผู้ประกันตน และการดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนโดยได้พัฒนาช่องทางการให้บริการผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมิต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานฯ ด้วยตนเอง เพียงยื่นคำขอรับเงินประโยชน์ทดแทน หรือขอรับเงินสมทบ พร้อมสมุดบัญชีเงิยฝากออมทรัพย์ มายังธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการกับสำนักงานประกันสังคมเดิมมี 9 แห่ง คือ

กระทรวงแรงงานจัด‘ของขวัญปีใหม่ 2559’ เติมความสุขให้คนทำงาน

           
            กระทรวงแรงงาน จัดของขวัญปีใหม่ 2559 เติมความสุขให้คนทำงาน 6 ชิ้น เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Smart Labour” ให้บริการด้านแรงงานบนมือถือ การรักษากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานพยาบาลของรัฐไม่ต้องจ่ายเงิน ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตน ให้บริการตรวจสภาพบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ ฟรี และการดูแลแรงงานเดินทางกลับบ้าน
           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องของขวัญปีใหม่ 2559 มอบให้แก่ประชาชนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการด้านแรงงานที่ก่อประโยชน์และเป็นการคืนความสุขให้ประชาชน มอบเป็น “ของขวัญส่งความสุข จำนวน 6 ชิ้น” และถือเป็นการเติมความสุขให้คนทำงาน ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนด้วย ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Smart Labour | บริการด้านแรงงานบนมือถือ

            นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR เป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) โดยให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน พร้อม 4 บริการหลักระยะแรก ได้แก่

สถานีแรงงาน 22ธค58
-------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 0-7566-8143

กฎหมายรองรับการจัดตั้ง "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     มาตรา 30 กำหนดให้ ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนาชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ครบรอบ 7ปี แห่งการจัดตั้ง "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" เพื่อให้บริการประชาชนงานบริการด้านแรงงานในพื้นที่ อำเภอเกาะลันตาและพื้นที่ใกล้เคียง


          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เริ่มให้บริการประชาชน นายจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับอนุเคราะห์สถานที่ห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ให้บริการ เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ซึ่งจะครบรอบการให้บริการ 7ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนไม่ควรมองข้าม สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเร็ว ไปเร็วแบบไม่ทันรู้ตัว วันนี้ยังคุยร่าเริงอยู่ดีๆ วันรุ่งขึ้นโรคร้ายคุกคาม ถึงขนาดอาจคร่าชีวิตของคุณไปอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวเลยก็ได้

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนไม่ควรมองข้าม
สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเร็ว ไปเร็วแบบไม่ทันรู้ตัว วันนี้ยังคุยร่าเริงอยู่ดีๆ วันรุ่งขึ้นโรคร้ายคุกคาม ถึงขนาดอาจคร่าชีวิตของคุณไปอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวเลยก็ได้

                โรคเส้นเลือกในสมองแตก เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่อาจตั้งตัว เป็นอาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาดทำให้เลือกออกนสมอง ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตได้ สาเหตุเกิดจากความดันโลหิตสูงเป็นความผิดปกติของเส้นเลือด ที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดมีขนาดแคบลง  จึงทำให้ปริมาณเลือดที่ลำเลียงไปที่ไตมีน้อยลงและทำให้ส่วนประกอบที่อยู่ในไตที่เรียกว่า เร็นนิน เกิดการเพิ่มความดันในเลือดให้สูงขึ้น ทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่าโรคความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดไต

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

รัฐยกเครื่อง กม.ออมเงิน พร้อมเปิดทางเลือกโอนผู้ประกันตน ม.40 กรณีบำนาญชราภาพไป กอช. ได้ประโยชน์สูงสด

รัฐยกเครื่อง กม.ออมเงิน พร้อมเปิดทางเลือกโอนผู้ประกันตน ม.40 กรณีบำนาญชราภาพไป กอช. ได้ประโยชน์สูงสด
          นายโกวิท  สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมแนวทางบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประดยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีหลักการเพื่อให้แรงงานที่อยู่นอกระบบประมาณ 25 ล้านคน ได้มีหลักประกันและมีโอกาสสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามชรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม KM สนับสนุนนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ"กระบี่เมืองสวย น้ำใส "

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ "กระบี่เมืองสวย น้ำใส "


---------------------------------  ภาพกิจกรรม --------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ถาม - วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?

ถาม - วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร


ตอบ

 1. ยื่นแบบรายการส่งเงินสมทบกรณียื่นรวม (สปส1-10/1) และ/หรือ แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่2) หรือยื่นข้อมูลเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. กรอกใบชำระเงินประกันสังคม (Pay-in) สำหรับสถานประกอบการ
 3. พร้อมเงินสด หรือ เช็ค ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 
 4. จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

ถาม-หากน้ายจ้างต้องการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?

ถาม - หากนายจ้างต้องการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?


ตอบ

 1. นายจ้างยื่นใบแจ้งการประเมินเงินสมทบประจำปี หรือ ใบแจ้งเงินสมทบจาการตรวจบัญชีประจำปี หรือใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปี หรือ ใบแจ้งเงินสมทบประจำงวด หรือ ใบแจ้งประเมินเงินฝาก แล้วแต่กรณี
 2. หากใบแจ้งประเมินฯ ที่นายจ้างได้รับมีใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) ต่อท้ายใบแจ้งประเมินฯ ให้ฉีกตามรอบปรุแล้วยื่นชำระได้ที่ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารโดยไม่ต้องกรอกใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in)
 3. ถ้าใบแจ้งประเมินฯ ไม่มีใบชำระเงินฯ ต่อท้าย นายจ้างต้องกรอกใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) 
 4. ชำระเงินสด หรือ เช็คได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากหน้าเคาน์เตอร์ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียการชำระเงิน


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

ถาม-นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ที่ธนาคารใดบ้าง?

ถาม - นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ที่ธนาคารใดบ้าง?

ตอบ  ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ศูนย์บริการร่วกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน 0-7566-8143

ถาม-นายจ้างที่มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชำระเงินสมทบได้ที่ใด?

ถาม-นายจ้างที่มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชำระเงินสมทบได้ที่ใด?

ตอบ  นอกจากการชำระเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาแล้ว นายจ้างยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารธนชาตฯ โดยได้รับใบเสร็จรับเงินทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หรือจะชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เป็นตัวแทน 7 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น, ธนาคารกสิกรไทยฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ, และธนาคารกรุงไทยฯ โดยธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างทางไปรษณีย์ เสียค่าธรรมเนียมการหักเงินในชัญชีตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน 0-7566-8143

ครบรอบ 22 ปี กรทรวงแรงงาน พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่กระทรวงแรงงาน (วันเดียวเท่านั้น)
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 0-7566-8143
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

          นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ อำเภอเกาะลันตา พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร สมันตรัฐ (แรงงานจังหวัดกระบี่) นางพรทิพย์ ตัณฑัยย์ (ประกันสังคมจังหวัดกระบี่) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมฯ และนายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ให้การต้อนรับ


ภาพข่าว - ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมให้ความรู้การประกันตนเองโดยสมัครใจตามมาตรา 40 แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

       
          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ (นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อ.เกาะลันตา) ร่วม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม จัดประชุมให้ความรู้เรื่องการสมัครประกันตนเองโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน


         ทั้งนี้ นายนพดล  ตั้งทองสกุล  และนางสาวชมพูนุช  ปิติ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ฯ

-------------------------------------------ภาพกิจกรรม--------------------------------------------

คำปราศรับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------
ที่มา Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
ข่าว : #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

1 พฤษภา...แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่

         
           นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ (แรงงานจังหวัดกระบี่) ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ ช่วงเช้าของวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีสถานประกอบการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมของวันแรงงาน ประจำปี 2558 (1 พ.ค 2558)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

เชียร์! ‘ทดสอบมาตรฐานฝีมือ’ แรงงาน ‘รายได้’ เพิ่ม - โรงงาน ‘ผลผลิต’ เพิ่ม


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชียร์แรงงานทดสอบฝีมือ ได้เงินเพิ่ม ผู้ประกอบการได้ผลผลิตคุณภาพ พร้อมหนุนจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย ประเดิม!! ‘สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2’ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมก้าวสู่ AEC  


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชียร์แรงงานทดสอบฝีมือ ได้เงินเพิ่ม ผู้ประกอบการได้ผลผลิตคุณภาพ พร้อมหนุนจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพแรงงานไทย ประเดิม!! ‘สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 2’ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันพร้อมก้าวสู่ AEC  

ก.แรงงาน แจง สิงคโปร์เข้ม กม.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ มีผลแล้ว 1 เม.ย.เป็นต้นไป

         สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ค้าขาย แรงงานไทย บุคคลทั่วไป และผู้ที่จะไปทำงานในประเทศสิงคโปร์เคารพกฎหมาย หลังรัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎเข้มงวดห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการถูกต้องโทษปรับ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

เสริม ‘เด็กไทย’ ทำงานปิดเทอม เรียนรู้สู่โลกจริงงานอาชีพ
            กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ‘เด็กไทย’ ทำงานช่วงปิดเทอม เรียนรู้สู่โลกจริงงานอาชีพ เปิด “โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงปิดภาคเรียน” ปรับเปลี่ยนค่านิยมเยาวชนให้รู้จัก ‘ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์’

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้บริการจัดหางานแก่นักเรียน เป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมของเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับโลกอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ติวเข้ม ‘พี่เลี้ยง’อาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจ‘แรงงาน’ถึงมือประชาชนในพื้นที่

            ก.แรงงาน จัดระดมสมอง พัฒนาพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงอาสาสมัครแรงงาน ให้มีความรอบรู้ รู้บทบาทของตนเอง นำภารกิจกระทรวงบริการประชาชน สร้างความภาคภูมิใจ ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง 

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมโครงการ หน่วยบริการงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสังกะอู้ ลันตารีสอร์ท บริษัท ลันตาไอส์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลเกาะลันตา) ออกหน่วยบริการงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสังกะอู้ ลันตารีสอร์ท บริษัท ลันตาไอส์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
     

        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ได้ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทั้งกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเกาะลันตรให้ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทในโอกาสนี้ด้วย


ภาพกิจกรรมในการโครงการ

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


ภาพประกอบการประชุม
------------------------------------------------------------------------

ก.แรงงาน เชิญผู้พิการนัดพบแรงงาน 19 มีนาฯ ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

            กระทรวงแรงงาน สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พิการมีงานทำ สร้างอาชีพ มีรายได้ เตรียมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อผู้พิการ บริการจัดหาตำแหน่งงานว่าง แนะแนวอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แรงงาน “ผลงานเดินหน้า” ชูภาพลักษณ์ พิสูจน์ได้


              ก.แรงงาน “ผลงานเดินหน้า” ชูภาพลักษณ์ 'พิสูจน์ได้' จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตรวจเข้มป้อง - ปราม แรงงานทาส แก้กฎหมายแรงงาน ประชาชนรู้ใช้ “เข้าถึงสิทธิแรงงาน” มีงานทำ มีทักษะ เงินดี มีสุข ดูแลนอกระบบ คนพิการ และผู้สูงวัย ไตรภาคีร่วมแก้ข้อขัดแย้ง จับมือ“May’s Day 2015” เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เสนอ 'ภาพใหม่' วันแรงงาน 'ชู' ความสำเร็จความร่วมมือ 3 ฝ่าย แรงงาน - นายจ้าง - รัฐ 
           

วันนี้มาดูญี่ปุ่นวิจารณ์ไทยกันบ้าง อ่านแล้วแสบทั้งไส้และทั้งทรวงเลย.... เห็นทีคนไทยต้องกลับมาพิจารณาตนเองครั้งใหญ่แล้วครับ

วันนี้มาดูญี่ปุ่นวิจารณ์ไทยกันบ้าง อ่านแล้วแสบทั้งไส้และทั้งทรวงเลย....
เห็นทีคนไทยต้องกลับมาพิจารณาตนเองครั้งใหญ่แล้วครับ 
=====================================
นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพ
(Japan External Trade Organization,Bangkok : JETRO Bangkok)
ระบุว่า ไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุน เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยได้แสดงทรรศนะถึง “จุดอ่อน” ของคนไทยไว้ 10 ข้อ คือ

“กำชับ” แรงงานจังหวัด เป็น “ศูนย์กลาง” ขับเคลื่อนงานในพื้นที่


แรงงานจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน ต้องเป็นศูนย์กลางบูรณาการช่วยเหลือสนับสนุนแรงงานนอกระบบ พร้อมสำรวจข้อมูลบุคคลพื้นที่สูง เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือ พร้อมฝึกงานให้บุคคลพื้นที่สูงได้อยู่อย่างยั่งยืนเป็นระบบ อีกทั้งต้องพัฒนาแรงงานไทยทุกคนโดยเพิ่มประสิทธิภาพ  การผลิต ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบประเทศอื่นในอาเซียน

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กระทรวงแรงงาน คว้า 2 รางวัล ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความโปร่งใสฯ และต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


           กระทรวงแรงงาน รับโล่รางวัลหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีคะแนนระดับดีเด่น และโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดี ภายในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน

** ปรับเว็บไซต์ ศูนย์บริการฯ แรงงาน ให้ เข้าถึงง่าย - ถูกต้อง- รวดเร็ว **

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ย้ำเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเป็นช่องทางสำคัญของประชาชนในการ เข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงาน มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้อย่างสะดวก ให้สามารถสื่อสารข้อมูลด้านแรงงานถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ เน้นความโปร่งใส เน้นงานบริการ ส่วนหน้า เป็นบริการด้วยรอยยิ้ม ความเข้าใจในผู้รับบริการ อดทน สร้างบริการให้เกิดความประทับใจ ขณะเดียวกันให้หัวหน้าส่วนดูแลให้ภาพลักษณ์กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนของการทำงาน

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

‘รองปลัดแรงงาน’ ชี้ สร้างมาตรฐาน - ตระหนัก – บังคับใช้กฎหมาย เชื่อค้ามนุษย์คลี่คลาย

         
                ‘รองปลัดแรงงาน’ เผย ความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ชี้เป็นไปได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์จะหมดไป แต่ต้องใช้เวลา ด้วยเหตุรูปแบบเปลี่ยนไป ย้ำต้องสร้างมาตรฐาน ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เชื่อเปิดประชาคมอาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ ปัญหาการค้ามนุษย์เบาบางลง เนื่องจากหลายประเทศกำหนดมาตรการร่วมกัน พร้อมระบุ ประเทศไทย และ ก.แรงงาน ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวด รักษาความมั่นคงให้แรงงาน คัดแยกเหยื่อ ส่งกลับประเทศต้นทาง ทำงานร่วมเอ็นจีโอนำเสนอข้อเท็จจริง 

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คำแนะในการหางานทำ

สิ่งที่ควรรู้ในการหางานทำ

 • รู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในด้านใด
 • รู้แหล่งข้อมูลในการสมัครงาน
 • รู้ลักษระงานและข้อมูลอื่นๆ ของหน่วยงานที่จะไปสมัครงาน
 • รู้ว่าตนเองมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครหรือไม่
 • รู้จักวิธีการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน
การเตรียมตัวก่อนสมัครงาน
  เตรียมตัว
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ร่างกายสะอาด
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
  เตรียมใจ
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ประหม่ามีความรับผิดชอบ
  เตรียมข้อมูล
 • เตรียมหลักฐาน
 • เอกสารที่ใช้สมัครงาน
 • ข้อมูลตำแหน่งงานที่จะไปสมัครงาน

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ก.แรงงาน ติด 1 ใน 5 ผลมาสเตอร์โพลล์ ชี้ ประชาชนคาดหวัง ช่วยแก้ปัญหามีงานทำ - เพิ่มรายได้

        
          ก.แรงงาน ติด 1 ใน 5 อันดับกระทรวงตามความคาดหวังของประชาชน เผยผลสำรวจมาสเตอร์โพลล์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน จากกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามชมรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อ 10 ต.ค.57 ชี้ ประชาชนคาดหวังจากการทำงานของกระทรวงแรงงานด้านการมีงานทำและบัณฑิตจบใหม่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สอดรับภารกิจสำคัญปี 58 ปีแห่งการเทิดพระเกียรติฯ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เร่งรัดจัดหางานให้คนไทย สร้างงานและพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานไทย ปรับโครงสร้างกองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ นำเข้าแรงงานประมงอย่างถูกกฎหมาย

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย ช่างเรือ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการอำเภอเกาะลันตา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยนายอำเภอเกาะลันตาเป็นประธานประชุม

          ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ  นักวิชาการแรงงานประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการอำเภอเกาะลันตา ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

         ทั้งนี้ นายสุริยัน  ณรงค์กูล นาย

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

แผนการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2558

แผนการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ประจำปี 2558วันที่
เดือน
ปี
13 - 14
มกราคม
2558
10 11
กุมภาพันธ์
2558
10 11
มีนาคม
2558
7 8
เมษายน
2558
14 - 15
พฤษภาคม
2558
9 10
มิถุนายน
2558
14 15
กรกฎาคม
2558
13 14
สิงหาคม
2558
8 9
กันยายน
2558
13 14
ตุลาคม
2558
10 11
พฤศจิกายน
2558
8 9
ธันวาคม
2558ข้อมูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
-------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนำมาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน? (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)

  สำหรับนายจ้าง

  กรณีนิติบุคคล
 1. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 4. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 5. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

กรณีทันตกรรม จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง? (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)


 • กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด  ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน  จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้
  1. 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ไม่เกิน 1300 บาท
  2. มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น  ไม่เกิน 1500 บาท
 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2400 บาท
  2. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากลนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4400 บาท

ข้อมูล : เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม
----------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...