ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

infographic ผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยการบริหารจัดการจาก "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ในรูปแบบงานบริการ 3 ประเภท
1.บริการข้อมูลข่าวสาร
2.บริการรับเรื่องเพื่อส่งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำหรับงานบริการที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านในการอนุมัติ/อนุญาต/ดำเนินการในขั้นสูงกว่า
3.บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว
ทั้งนั้น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้สรุปผลการให้บริการประชาชนตลอดเดือนสิงหาคม 2563 เป็นรูปแบบ infographic ได้ดังภาพที่แนบนี้


 

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการประชาชน ด้วยแบบสำรวจ ศบร.01 เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 01/06/2563 ถึง 30/06/2563) และได้สรุปผลการสำรวจเพื่อนำเสนอความคิดเห็นและความต้องการภาพรวมในรูปแบบ Infographic


 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ครม. อนุมัติวันหยุดชดเชย


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติวันหยุดชดเชยสงกรานต์เพิ่มเติม 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ส่งผลให้ต้นเดือนกันยายน 2563 จะมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน คือ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 (4, 5, 6, 7 กันยายน 2563)----------------------------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ-สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เพราะการเข้าถึงงานบริการของเราต้องเท่าเทียม ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกล

-------------------------

งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

📶 ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ผลการดำเนินการ (ผลสัมฤทธิ์) 3 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของ © สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากที่ตั้งของหน่วยเจ้าของเรื่อง

📶 ผลการดำเนินการ 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง 01/10/2562 ถึง 30/06/2563)
งาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...