ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบ
- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ไม่ยอมรับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมภาพประกอบกิจกรรมการแสดงจุดยืนของข้าราชการ บุคลลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ในการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทางของ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพจสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่- การเผยแพร่สื่อผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน


 - การเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางของ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
Facebook fanpage ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กดถูดใจ 7963 ราย มีจำนวนผู้กดติดตามความเคลื่อนไหว 1972 ราย

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผ่าน Facebook fanpage ของ “งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน” ที่เป็นเพจรวบรวมนำเสนอผลงาน ความเคลื่อนไหวของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานทั่วประเทศด้วย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง 1 ในนั้นยังมีการเผยแพร่บนบล็อกของศูนย์ฯ ด้วย

- สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ยังมีการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ด้วยการบรรจุในวาระการประชุมของสำนักงาน- การเข้าร่วมแสดงจุดยืนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน--------------------------------------------------------------------
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมรณรงค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต (anti-corruption)

สำนักงานแรงงานจังวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมรณรงค์เพื่อการต่อต้านการทุจริต (anti-corruption)------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ - สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...