ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประสงค์โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต้องยื่นแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ต้องยื่นแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่?

ตอบ ....ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกใด ที่สามารถโอนไปเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้

ตอบ  ......ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 และทางเลือกที่ 5---------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ 0-7566-8143

สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย

สปส.เพิ่มช่องทางจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สะดวก รวดเร็ว ทุกแห่งทั่วไทย
สำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
          นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำกนังานประกันสังคมให้ความสำคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและสัมคมตลอดมา เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ การเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง ผู้ประกันตน และการดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนโดยได้พัฒนาช่องทางการให้บริการผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมิต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานฯ ด้วยตนเอง เพียงยื่นคำขอรับเงินประโยชน์ทดแทน หรือขอรับเงินสมทบ พร้อมสมุดบัญชีเงิยฝากออมทรัพย์ มายังธนาคารที่เข้าร่วมให้บริการกับสำนักงานประกันสังคมเดิมมี 9 แห่ง คือ

กระทรวงแรงงานจัด‘ของขวัญปีใหม่ 2559’ เติมความสุขให้คนทำงาน

           
            กระทรวงแรงงาน จัดของขวัญปีใหม่ 2559 เติมความสุขให้คนทำงาน 6 ชิ้น เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Smart Labour” ให้บริการด้านแรงงานบนมือถือ การรักษากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานพยาบาลของรัฐไม่ต้องจ่ายเงิน ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตน ให้บริการตรวจสภาพบำรุงรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ ฟรี และการดูแลแรงงานเดินทางกลับบ้าน
           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องของขวัญปีใหม่ 2559 มอบให้แก่ประชาชนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการด้านแรงงานที่ก่อประโยชน์และเป็นการคืนความสุขให้ประชาชน มอบเป็น “ของขวัญส่งความสุข จำนวน 6 ชิ้น” และถือเป็นการเติมความสุขให้คนทำงาน ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนด้วย ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Smart Labour | บริการด้านแรงงานบนมือถือ

            นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR เป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) โดยให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน พร้อม 4 บริการหลักระยะแรก ได้แก่

สถานีแรงงาน 22ธค58
-------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
 0-7566-8143

กฎหมายรองรับการจัดตั้ง "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     มาตรา 30 กำหนดให้ ในกระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนาชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ครบรอบ 7ปี แห่งการจัดตั้ง "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" เพื่อให้บริการประชาชนงานบริการด้านแรงงานในพื้นที่ อำเภอเกาะลันตาและพื้นที่ใกล้เคียง


          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เริ่มให้บริการประชาชน นายจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งได้รับอนุเคราะห์สถานที่ห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ให้บริการ เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี ซึ่งจะครบรอบการให้บริการ 7ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้