ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

 


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคเพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 3) ข้อมูลจากระบบบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ในรูปแบบ Inforgraphic ที่แนบมาพร้อมนี้
.
.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ – สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////


สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 2) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

 


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคเพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์การให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2) ข้อมูลจากระบบบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 ในรูปแบบ Inforgraphic ที่แนบมาพร้อมนี้
.
.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ – สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////


สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...