ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดียวได้ภายใต้กฎ/ระเบียบการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน และสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่
.
🏛 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 15 ปี ด้วยงานบริการ 3 ประเภท
1. บริการข้อมูลข่าวสาร
2. บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
3. บริการเบ็ดเสร็จ
.
ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ได้ดังนี้
.
//////////////////////////////////////////////////////
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน #หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
@ผู้ติดตาม
กระทรวงแรงงาน


งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
+++++++++++++++++++++++++++++++
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดย นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (สรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567) ได้ดังภาพ Inforgraphic ที่แนบมาพร้อมนี้
.
///////////////////////////////////////////
@ผู้ติดตาม
Ctskrabi Krabi
กระทรวงแรงงาน
/////////////////////////////////////////////////
#หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
///////////////////////////////////////////////


 ---------------
งาน  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...