บทความ

Infographic สรุปการให้บริการประชาชนผ่านงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รูปภาพ
  #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดียวได้ภายใต้กฎ/ระเบียบการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน และสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 12 ปี ด้วยงานบริการ 3 ประเภท 1. บริการข้อมูลข่าวสาร 2. บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ 3. บริการเบ็ดเสร็จ . ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้ งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ร้อยละความสำเร็จของงานบริการที่ได้รับการอนุมัติตามคำร้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องในสังกัดกระทรวงแรงงาน

รูปภาพ
---------------- งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

รูปภาพ
🏛 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 📶 ดำเนินการให้บริการงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน เพื่อความสะดวกและความเท่าเทียมกันของประชาชนในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐ ©️ ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ . ทั้งนี้ 🏛 #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้  

Merry Christmas & Happy new year 2022

รูปภาพ
 

ผลสำรวจความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้บริการ ปี 2564

รูปภาพ
---------------- งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  

ผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

รูปภาพ
---------------- งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  

12 ปีแห่งการนำงานบริการด้านแรงงานสู่พื้นที่ห่างไกล

รูปภาพ
  ------------------------------------------------------------------------------ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่