ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

infographic ผลการบริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2562

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภารกิจงานบริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สรุปผลการบริการประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รูปแบบ infographic


----------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สถิติงานบริการ ณ จุดให้บริการของ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน 2562

      ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ หน่วยบริการด้านแรงงานภายใต้การกำกับดูแลจาก สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการประชาชน ผู้ประกันตน และนายจ้างในพื้นที่เกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงาน โดยสามารถสรุปยอดผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2562 และจัดทำการนำเสนอรูปแบบ infographic


#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0756681423

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...