ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Jop Center)


------------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

กรณีจ้างแรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?

"ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง"

.......กรณีจ้างแรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน

นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
 • แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน
 • จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
 • แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน โดยแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งตามแบบที่กำหนด
หมายเหตุ : "แรงงานเด็ก" หมายถึง ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ข้อมูลจาก  "สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"
----------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สวัสดีปีใหม่ 2558 (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)
--------------------------------------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สารปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน
-----------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

หน่วยบริการประกันสังคม ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557

พรุ่งนี้วันที่ 30 ธันวาคม 2557 
---สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และบริการใกล้เคียง พบกับงานบริการด้านประกันสังคมจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภอคลองท่อม ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
.
.
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2558 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2558--------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวข้อ "อสร.ยุคอาเซียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

-------------------------------------ภาพบรรยากาศ---------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดศักราช 2558 คนไทยทุกคนมีงานทำ ‘ก.แรงงานจัด 3 มหกรรม 19 มกรา’58           ก.แรงงาน จัดใหญ่ 3 งานในวันเดียวกัน เปิดตัวศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เชิญเข้าร่วมมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน นัดพบแรงงานยกขบวนบริษัทชั้นนำ 68 แห่ง อาทิ เครือเซ็นทรัล ซีพีออลล์ เอสซีจี บิ๊กซี รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พร้อมชมนิทรรศการและสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกทักษะฝีมือ สาธิตอาชีพ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจสุขภาพ ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางศิลาฤกษ์อาคาร 3 ชั้น รองรับบริการด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และงานฝึกอบรม พลาดไม่ได้ 19 มกราคมนี้ พบกันที่กระทรวงแรงงาน 


         นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  หัวข้อ “ อสร.ยุคอาเซียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ได้นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม  2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวจากสำนักงานประกันสังคม


-------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มาตรา 40 ประกันสังคมเพื่อแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ


--------------------------------------------------------------------------------------
สนใจ  ติดต่อ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
โทรศัพท์ 0-7566-8143
หรือที่  "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณ

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

         ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์   เพ็ชรชูพันธ์ บรรยายเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ หัวข้อเรื่อง "Service in change" ในโอกาสนี้ด้วย


วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.กระบี่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ภาพข่าวกิจกรรม -

ปลัดแรงงาน เผยเล็งตั้งศูนย์ Smart Job Center ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร
            ปลัดแรงงาน เผยเล็งตั้งศูนย์ Smart Job Center ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ย้ำเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รองรับ AC พร้อมทบทวนปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ระบุทำงานอย่างบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ

3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีจิตสำนึก


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก รักองค์กร ชู ตั้งศูนย์Smart job Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ อุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน ย้ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจและความมั่นคง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด
--------------------------------------------------------
 
                       ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้มีการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนว 1 อัตรา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และผลการสอบคัดเลือก ดังนี้
 
                       ลำดับที่ 1. นางสาวจริญญา  เสือแก้ว
                       ลำดับที่ 2. นางมานีละห์  จารง
                       ลำดับที่ . นางสาวจำเนียร  มิตรแก้ว
 
และให้ผุ้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1. ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. หากไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทะิ์
 
 
                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
                                                                             นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ
                                                         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน
                                                                               แรงงานจังหวัดกระบี่
ประกาศ - สำนักงานแรงงานจังหวดักระบี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่
--------------------------------------------
 
                    ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  ได้มีการสอบคัดเลือกบุคลล เพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่  จำนวน 1 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และผลการสอบคัดเลือก  ดังนี้
 
                     ลำดับที่ 1 นางสาวจิราภรณ์  ขาวสนิท
                     ลำดับที่ 2 นางสาวปวีณา  รมทอง
                     ลำดับที่ 3 นางสาวลักขณา  แก้วทอง
 
และให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1. ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงาจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. หากไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
 
 
                                                                  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
                                                                         นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ
                                                     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทน
                                                                           แรงงานจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
 
ตัวประกาศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ!!!! ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด


ประกาศ   สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------

1. ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือก พร้อมกันที่ห้องประชุม-สัมมนา อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ เวลา 08.30 น. โดยแยกเป็นกลุ่มเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ รอบละ 20 คน (เริ่มสอบปฏิบัติ รอบแรก 09.00 น.)

2. ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกที่ทดสอบภาคปฏิบัติเสร็จ ต้องเดินทางกลับมาสอบภาคสัมภาษณ์ ที่ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

3. ทดสอบข้อเขียน ณ ห้องปะชุมพูทธานุภาพ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สอบเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.


**หมายเหตุ
     1. ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
     2. ผู้เข้ารับการทดสอบภาคข้อเขียน เข้าห้องสอบหลังเวลา 14.10 น. จะตัดสิทธิ์การสอบ
     3. ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่ทันสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้า ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จ


ใบรายละเอียด

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่!! เรื่องสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ


ประกาศ  สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  สถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
---------------------------------------------------------------------

          บุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด ให้ตรวจสอบสถานที่สอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบอีกครั้ง หลังจากเวลา 13.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

          ทั้งนี้ วันทดสอบทั้ง 3 ภาค  กำหนดการในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เหมือนเดิม

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 - 8 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
......................................................
                ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง      (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
                ๑. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร
                         ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
                                   คุณสมบัติของผู้สมัคร
                                   - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
                                   - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
                                   - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
                                   - เป็นผู้มีความรู้ทักษะด้านสถิติ และ IT
                         ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
                ๒. หลักฐานในการสมัคร
                                   ๒.๑ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน/ปริญญาบัตร                            จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว                                        จำนวน ๑ รูป
                                   ๒.๕ หลักฐานการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
                ๓. วัน เวลา รับสมัคร
                                   ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๔) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๒๑๔๑,       ๐-๗๕๖๑-๒๖๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๔. วิธีการคัดเลือก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                   ๔.๑ สอบข้อเขียน
                                   ๔.๒ สอบปฏิบัติ
                                   ๔.๓ สอบสัมภาษณ์
                ๕. ประกาศผลการสอบและรายงานตัว วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๖. ทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗


                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดกระบี่) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ  ปาณวร)  ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

          ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในการนี้ด้วย


ภาพประกอบการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ
--------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  ในฐานะหน่วยงานเลขาฯ คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้ นายสมาน  แสงสอาด (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานจัดการประชุม


ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน 12 สิงหาคม มหาราชินี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          นางจินดา ศรีศักดิ์ (แรงงานจังหวัดกระบี่) และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม มหาราชินี ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

          ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในพิธีฯ และจุดเทียนชัยถวายพระพรวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

สรจ.กระบี่ พัทลุง และสตูลร่วมบูรณาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง “อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ไร่ปรีดา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2557 หัวข้อเรื่อง "อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

         ทั้งนี้ เป็นการร่วมบูรณาการโครงการฯ ระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง และสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน


ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

10 วิธีลดเสี่ยง "ออฟฟิศซินโดรม"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่  อ.เกาะลันตา
โทรศัพท์  0-7566-8143

หยุดสนับสนุนขอทาน หยุดการค้ามนุษย์ กว่า 90% ของขอทานเด็กมาจากพม่า และกัมพูชา เด็กเหล่านั้นต้องกลายมาเป็น....?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อ.เกาะลันตา
โทรศัพท์  0-7566-8143

รู้เรื่อง-รู้สิทธิ์ประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

          รู้เรื่อง-รู้สิทธิ์ประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตร กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่สถานการณ์จ้างงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

          สถานการณ์จ้างงาน ภาพรวมระดับประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน  กระทรวงแรงงาน)

 • ลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) [จำนวน 9,783,559 คน]
 • ผู้ถูกเลิกจ้าง (ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) [จำนวน 5,811 คน]
 • ผู้ว่างงาน เดือนมกราคม 2557 [จำนวน 91,317 คน]
แย้งทุกปัญหาการไม่เข้าใจสิทธิ์ประกันสังคม.....ชราภาพแบบสบายใจ เมื่อมีประกันสังคมตั้งแต่วัยทำงาน

          หมดข้อวิตกกังวลหลังเกษียรอายุการทำงาน เมื่อทำประกันสังคมตั้งแต่วัยทำงาน ด้วยเงินเก็บชราภาพ
-หากคุณไม่ทราบสิทธิ์
-หากคุณสงสัยในสิทธิ์
-หากคุณคิดว่าทำประกันสังคมแล้วเราจะได้อะไรบ้าง

          อย่ามัวสงสัยอยู่ตัวคุณเองหรือเพื่อนพ้อง  รีบติดต่อสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หรือ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณ

         ทั้งนี้ หาก "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน" อยู่ใกล้บ้านก็เข้าไปหาได้เลยนะครับ รับรองว่าคุณจะมีแต่รอยยิ้มเพราะกระจ่างทุกความสงสัย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อ.เกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ (หน่วยบริการย่อย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคมของร้าน COZY BAR ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เพื่อตรวจสอบ/ติดตามลักษณะและรูปแบบการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งบันทึกถ้อยคำการให้การของนายจ้างเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ จำนวนของลูกจ้าง และระยะเวลาในการเปิดให้บริการ

         ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย  ช่างเรือ  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อำเภอเกาะลันตา) ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าจากสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ด้วย


บรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
          โอกาสนี้ นางจินดา  ศรีศักดิ์ (แรงงานจังหวัดกระบี่) ได้ร่วมวางพานพุ่ม (พานดอกไม้) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  โอสถานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ

"สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ตามาตรา 39 สิ้นสภาพ"

 1. ตาย
 2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
 3. ลาออก
 4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
 5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)-------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7566-8143

บ่ายแก่ๆ แบบนี้หลายคนอาจมีอาการง่วง ลองมาแกว่งแขนแก้ง่วงแถมยังลดพุงได้อีกด้วย---------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7566-8143

เอาข้อมูลเรื่องการสั่งพักงาน และโดนสั่งพักงานมาฝากครับ

มาดูกันนะครับว่าลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์็กรณีใดบ้าง


          นอกจากนี้ ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วยังจะได้รับสิทธิ์ "ทันตกรรม" อีกด้วย
กรณีทันตกรรมจะได้สิทธิอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับ-งานบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่


          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา (ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) หมู่ที่ 1 ตำศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ติดต่อ 0-7566-8143 เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และพื้นที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับงานบริการด้านแรงงาน ดังนี้
     1.งานยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
     2.งานส่งเสริมการมีงานทำ
     3.งานประกันสังคม
     4.งานสวัสดิการและคุ้งครองแรงงาน
     5.งานพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่-เทศกาลสงกรานต์
          ร่วมดับร้อนกับเดือนแห่งความร้อนระอุ เดือนมีนาคม-เมษายน ด้วยเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอันลือชื่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติของเมืองไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เชิญผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์ฯ ที่ควรรู้ ได้ที่ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"

          ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญผู้ประกันตนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ฯ ที่ควรรู้ ได้ที่ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่" ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ในวันและเวลาราชการสรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...