ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Infographic สรุปการให้บริการประชาชนผ่านงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดียวได้ภายใต้กฎ/ระเบียบการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน และสามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 12 ปี ด้วยงานบริการ 3 ประเภท
1. บริการข้อมูลข่าวสาร
2. บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
3. บริการเบ็ดเสร็จ
.
ทั้งนี้ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

ร้อยละความสำเร็จของงานบริการที่ได้รับการอนุมัติตามคำร้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องในสังกัดกระทรวงแรงงาน
----------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่


 

ผลการดำเนินงาน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2564

🏛#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
📶 ดำเนินการให้บริการงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานระดับภูมิภาคของกระทรวงแรงงาน เพื่อความสะดวกและความเท่าเทียมกันของประชาชนในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐ
©️ ภายใต้การกำกับและบริหารจัดการของ "สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่" โดย นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่
.
ทั้งนี้ 🏛#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลการดำเนินการรอบเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบ infographic ดังนี้ 

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...