ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Jop Center)


------------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

กรณีจ้างแรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?

"ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง"

.......กรณีจ้างแรงงานเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปีทำงาน

นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
  • แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน
  • จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
  • แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน โดยแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งตามแบบที่กำหนด
หมายเหตุ : "แรงงานเด็ก" หมายถึง ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ข้อมูลจาก  "สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน"
----------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สวัสดีปีใหม่ 2558 (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่)
--------------------------------------------------------------------------------------------
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

สารปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน
-----------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

หน่วยบริการประกันสังคม ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2557

พรุ่งนี้วันที่ 30 ธันวาคม 2557 
---สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และบริการใกล้เคียง พบกับงานบริการด้านประกันสังคมจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภอคลองท่อม ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
.
.
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
"ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล ประจำปี 2558 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 31 มีนาคม 2558--------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หัวข้อ "อสร.ยุคอาเซียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

-------------------------------------ภาพบรรยากาศ---------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดศักราช 2558 คนไทยทุกคนมีงานทำ ‘ก.แรงงานจัด 3 มหกรรม 19 มกรา’58           ก.แรงงาน จัดใหญ่ 3 งานในวันเดียวกัน เปิดตัวศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เชิญเข้าร่วมมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน นัดพบแรงงานยกขบวนบริษัทชั้นนำ 68 แห่ง อาทิ เครือเซ็นทรัล ซีพีออลล์ เอสซีจี บิ๊กซี รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที พร้อมชมนิทรรศการและสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกทักษะฝีมือ สาธิตอาชีพ บริการนวดแผนไทย และบริการตรวจสุขภาพ ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางศิลาฤกษ์อาคาร 3 ชั้น รองรับบริการด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และงานฝึกอบรม พลาดไม่ได้ 19 มกราคมนี้ พบกันที่กระทรวงแรงงาน 


         นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  หัวข้อ “ อสร.ยุคอาเซียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน ได้นำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม  2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวจากสำนักงานประกันสังคม


-------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศัพท์ 0-7566-8143

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มาตรา 40 ประกันสังคมเพื่อแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ


--------------------------------------------------------------------------------------
สนใจ  ติดต่อ "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
โทรศัพท์ 0-7566-8143
หรือที่  "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่"
สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านคุณ

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...