ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รอบเดือนกรกฎาคม 2562 ในด้านต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังภาพ #infographic

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รอบเดือนกรกฎาคม 2562 ในด้านต่างๆ สามารถสรุปผลได้ดังภาพ #infographic#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
075668143

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

การให้บริการประชาชน ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ภายใต้ภารกิจการให้บริการรูปแบบบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน------------------------------------------------------------------------
งาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ภาพรวมงานบริการประชาชน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562)

ภาพรวมงานบริการประชาชน #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 (สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2562)#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143 / e-mail : krabi.mol@gmail.com

สรุปผลการให้บริการประชาชน (ผลสัมฤทธิ์) รอบ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 3) ของ “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่” รูปแบบ Infographic

  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดกระบี่ ให้บริการด้านต่างๆ ตามภารกิจของก...