ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนไม่ควรมองข้าม สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเร็ว ไปเร็วแบบไม่ทันรู้ตัว วันนี้ยังคุยร่าเริงอยู่ดีๆ วันรุ่งขึ้นโรคร้ายคุกคาม ถึงขนาดอาจคร่าชีวิตของคุณไปอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวเลยก็ได้

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนไม่ควรมองข้าม
สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมาเร็ว ไปเร็วแบบไม่ทันรู้ตัว วันนี้ยังคุยร่าเริงอยู่ดีๆ วันรุ่งขึ้นโรคร้ายคุกคาม ถึงขนาดอาจคร่าชีวิตของคุณไปอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวเลยก็ได้

                โรคเส้นเลือกในสมองแตก เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่อาจตั้งตัว เป็นอาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาดทำให้เลือกออกนสมอง ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตได้ สาเหตุเกิดจากความดันโลหิตสูงเป็นความผิดปกติของเส้นเลือด ที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดมีขนาดแคบลง  จึงทำให้ปริมาณเลือดที่ลำเลียงไปที่ไตมีน้อยลงและทำให้ส่วนประกอบที่อยู่ในไตที่เรียกว่า เร็นนิน เกิดการเพิ่มความดันในเลือดให้สูงขึ้น ทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่าโรคความดันโลหิตสูงจากหลอดเลือดไต

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

รัฐยกเครื่อง กม.ออมเงิน พร้อมเปิดทางเลือกโอนผู้ประกันตน ม.40 กรณีบำนาญชราภาพไป กอช. ได้ประโยชน์สูงสด

รัฐยกเครื่อง กม.ออมเงิน พร้อมเปิดทางเลือกโอนผู้ประกันตน ม.40 กรณีบำนาญชราภาพไป กอช. ได้ประโยชน์สูงสด
          นายโกวิท  สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมแนวทางบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประดยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... โดยร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีหลักการเพื่อให้แรงงานที่อยู่นอกระบบประมาณ 25 ล้านคน ได้มีหลักประกันและมีโอกาสสะสมเงินออมไว้ใช้ในยามชรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม KM สนับสนุนนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ"กระบี่เมืองสวย น้ำใส "

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ "กระบี่เมืองสวย น้ำใส "


---------------------------------  ภาพกิจกรรม --------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ถาม - วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?

ถาม - วิธีการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร


ตอบ

  1. ยื่นแบบรายการส่งเงินสมทบกรณียื่นรวม (สปส1-10/1) และ/หรือ แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่2) หรือยื่นข้อมูลเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. กรอกใบชำระเงินประกันสังคม (Pay-in) สำหรับสถานประกอบการ
  3. พร้อมเงินสด หรือ เช็ค ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 
  4. จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

ถาม-หากน้ายจ้างต้องการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?

ถาม - หากนายจ้างต้องการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร มีขั้นตอนอย่างไร?


ตอบ

  1. นายจ้างยื่นใบแจ้งการประเมินเงินสมทบประจำปี หรือ ใบแจ้งเงินสมทบจาการตรวจบัญชีประจำปี หรือใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปี หรือ ใบแจ้งเงินสมทบประจำงวด หรือ ใบแจ้งประเมินเงินฝาก แล้วแต่กรณี
  2. หากใบแจ้งประเมินฯ ที่นายจ้างได้รับมีใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) ต่อท้ายใบแจ้งประเมินฯ ให้ฉีกตามรอบปรุแล้วยื่นชำระได้ที่ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารโดยไม่ต้องกรอกใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in)
  3. ถ้าใบแจ้งประเมินฯ ไม่มีใบชำระเงินฯ ต่อท้าย นายจ้างต้องกรอกใบชำระเงินกองทุนเงินทดแทน (Pay-in) 
  4. ชำระเงินสด หรือ เช็คได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากหน้าเคาน์เตอร์ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียการชำระเงิน


ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
กระทรวงแรงงาน
0-7566-8143

ถาม-นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ที่ธนาคารใดบ้าง?

ถาม - นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนได้ที่ธนาคารใดบ้าง?

ตอบ  ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน พร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ศูนย์บริการร่วกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน 0-7566-8143

ถาม-นายจ้างที่มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชำระเงินสมทบได้ที่ใด?

ถาม-นายจ้างที่มีหน้าที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถชำระเงินสมทบได้ที่ใด?

ตอบ  นอกจากการชำระเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาแล้ว นายจ้างยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารธนชาตฯ โดยได้รับใบเสร็จรับเงินทันที ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน หรือจะชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เป็นตัวแทน 7 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด, ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น, ธนาคารกสิกรไทยฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ, และธนาคารกรุงไทยฯ โดยธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้นายจ้างทางไปรษณีย์ เสียค่าธรรมเนียมการหักเงินในชัญชีตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน 0-7566-8143

ครบรอบ 22 ปี กรทรวงแรงงาน พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่กระทรวงแรงงาน (วันเดียวเท่านั้น)
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 0-7566-8143
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------------------
กระทรวงแรงงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...