ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 - 8 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)
......................................................
                ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง      (จ้างเหมา) จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
                ๑. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร
                         ๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
                                   คุณสมบัติของผู้สมัคร
                                   - เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
                                   - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
                                   - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
                                   - เป็นผู้มีความรู้ทักษะด้านสถิติ และ IT
                         ๑.๒ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
                ๒. หลักฐานในการสมัคร
                                   ๒.๑ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน/ปริญญาบัตร                            จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                          จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                               จำนวน ๑ ฉบับ
                                   ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว                                        จำนวน ๑ รูป
                                   ๒.๕ หลักฐานการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
                ๓. วัน เวลา รับสมัคร
                                   ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๔) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๒๑๔๑,       ๐-๗๕๖๑-๒๖๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๔. วิธีการคัดเลือก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                   ๔.๑ สอบข้อเขียน
                                   ๔.๒ สอบปฏิบัติ
                                   ๔.๓ สอบสัมภาษณ์
                ๕. ประกาศผลการสอบและรายงานตัว วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
                ๖. ทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗


                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดกระบี่) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ  ปาณวร)  ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

          ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมในการนี้ด้วย


ภาพประกอบการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ
--------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  ในฐานะหน่วยงานเลขาฯ คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

         ทั้งนี้ นายสมาน  แสงสอาด (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธานจัดการประชุม


ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการดำเนินงาน ศบร.กระบี่ รอบเดือนเมษายน 2567

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ดำเนินการให้บริการด้านแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่สามารถดำเนินการ ณ จุดเดีย...