ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

รับสมัคร รพ. เอกชนให้บริการรักษาผู้ประกันตน ประจำปี 2563-------------------------------------
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0756681423

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

Facebook Fanpage ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ หรือ ศบร.กระบี่ ช่องการให้บริการประชาชนงานบริการด้านแรงงาน โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ด้วยการให้บริการงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีความซับซ้อนไม่มาก ณ จุดๆ เดียว

ศบร.กระบี่ เปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ ศบร.กระบี่ มีช่องทางในการติดตามข่าวสารด้านแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook fanpage อีก 1 ช่องทาง โดยท่านสามารถสแกน QR code ตามภาพที่ปรากฎได้เลยวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

คุณเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แบบไหน?

สอบถามข้อมูล รายละเอียดด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ ณ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หรือติดต่อโทรศัพท์ 0-7566-8143
Email : krabi.mol@gmail.com
facebook fanpage :ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39


"ชัยชนะของเยาวชนทุกท่าน แสดงถึงความพร้อมในด้าน ทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน"


"ชัยชนะของเยาวชนทุกท่าน แสดงถึงความพร้อมในด้าน ทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม ความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน"

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงา
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. (19 มี.ค. 61)


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา 30 กำหนดให้ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็น (ออนไลน์) โดยการสแกน QR-code (ตามภาพด้านล่าง)


--------------------------------------------------------
งานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075668143